1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@uwr.edu.pl;

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na szkolenie oraz realizacji i dokumentowania spraw związanych z przebiegiem szkolenia oraz wykorzystywane do celów statutowych, a także archiwalnych w interesie publicznym i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b), a także art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie przetwarzania na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) i dla celów zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celów przetwarzania. Poza tym, podanie danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

5.    Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa;

6.    Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przetwarzania oraz określony przepisami prawa, w szczególności przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;

7.    W przypadku udzielonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;

8.    Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą poddawane profilowaniu;

9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.